Sakrament Bierzmowania

Po reformie edukacji, która zlikwidowała gimnazja, przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się w klasie 7-8.

Klasa VII

W klasie siódmej zasadniczą częścią przygotowania do Sakramentu Bierzmowania jest przygotowanie duchowe poprzez systematyczne spowiedzi, udział w pierwszych piątkach miesiąca oraz systematyczne uczestnictwo w Niedzielnej Eucharystii. Ponadto kandydat do bierzmowania stara się uczestniczyć w celebracjach okolicznościowych jak np. Różaniec, roraty, drogi krzyżowe, gorzkie żale, majówki.

Drugą ważną częścią przygotowania w klasie siódmej jest przygotowanie intelektualne zakończone egzaminem przed sakramentem bierzmowania. Ta część odbywa się zazwyczaj w szkole. Egzamin ten organizuje katecheta uczący kandydata w klasie siódmej (nie potrzeba zdawać egzaminu w parafii jeżeli jest w szkole). Jeżeli szkoła znajduje się poza terenem parafii, w której kandydat chce przyjąć Sakrament Bierzmowania to powinien przedstawić prowadzącemu przygotowanie w naszej parafii zaświadczenie o zdanym egzaminie.

Klasa VIII

W naszej parafii od roku 2021 bezpośrednie przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania odbywa się według programu „Młodzi na progu”. To przygotowanie jest bardziej rozbudowanym programem ze względu na to, że przygotowuje ono młodego człowieka do życia w wierze.

Program MNP obejmuje przynajmniej comiesięczne spotkania, które przybierają określoną formę i w sposób bardzo przyjazny dla młodego człowieka przybliżają do życia w wierze.

W klasie VIII kandydat do Sakramentu Bierzmowania powinien wyrazić dobrowolną chęć przyjęcia tego Sakramentu, z zaangażowaniem włączać się w spotkania, rekolekcje, brać w nich systematyczny udział, a także powinien opierać swoje przygotowanie na Fundamencie (Słowo Boże, przykazania, systematyczny udział w celebracjach, przystępowanie do sakramentów Pokuty, Eucharystii).

Sakrament Bierzmowania jest wspaniałym darem Bożym, ale jego skutki zaowocują w życiu tych, którzy w sposób dobrowolny i świadomy do niego przystępują. Jeżeli ktoś, z różnych przyczyn nie chce lub nie jest w stanie przygotować się odpowiednio do tego sakramentu w klasie 7-8 może przyjąć ten sakrament później, kiedy rzeczywiście uzna to jako dobro dla swojego życia duchowego.

Zapraszamy więc wszystkich młodych i tych, którzy nie otrzymali jeszcze tych wspaniałych darów w sakramencie Bierzmowania do wspaniałej wędrówki drogami wiary z naszym kochającym Panem i Zbawicielem, który nasze życie pragnie uczynić szczęśliwym pomimo rozmaitych trudności i przeciwności.